top of page

GDPR

 Pro snadnou organizaci lekcí a kurzů používáme online  rezervaci. Pro provedení    rezervace  na Vámi preferované akce je nutné, abyste do rezervačního systému vložili své osobní údaje. Účast na kurzech, lekcích a akcích pořádaných studiem Santóša je dobrovolná a vložením Vašich osobních údajů (jméno, telefonní číslo, e-mail) nám vyjadřujete souhlas s jejich použitím.

 Vaše   kontaktní údaje  používáme  především pro to, abychom  Vám mohly  zasílat  potvrzení  o Vaší rezervaci, případně abychom Vás mohly  informovat o zrušení  Vámi naplánované akce.

 Vaše kontaktní údaje používáme v omezeném množství pro zasílání novinek a zajímavých akcí, v současné době připravujeme  možnost, abyste si toto zasílání mohli odhlásit.

 

 Pokud již naše studio nenavštěvujete, můžete požádat o vymazání svého profilu e-mailem studiosantosa@email.cz, kde napíšete, že si přejete smazat svůj profil v rezervačním systému na webových stránkách wwww.studiosantosa.cz.

 

 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR)

  1. Na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského       parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) za účelem splnění smluvní povinnosti poskytnutím služby, registrovaný uživatel prohlašuje, že registrací v rezervačním systému spolu s údaji v něm uvedenými (jméno, příjmení,  telefonní číslo a emailová adresa účastníka) souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví Ing. Lenky Vávrové, které je provozováno na základě živnostenského oprávnění: Ing Lenka Vávrová, místem podnikání Pracejovice 69, IČO:73561410 s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použity pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím.

  2. Účastník bere na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán, a to pouze písemnou formou (e-mail: studiosantosa@email.cz) s tím, že následně dojde k vymazání všech jeho údajů z databáze.

  3. Účastník má právo na přístup k osobním údajům. Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

  4. Účastník má také právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

 Smluvní podmínky jsou platné v tomto znění od 01.05.2019.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 Striktně respektujeme zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ("ZOOÚ") a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.04.2016 v podobě jeho aktuálního znění, které ZOOÚ od 25.05.2018 nahrazuje.

Veškerá data uchováváme pouze po dobu nutnou k jejich zpracování, a to pouze pokud je zpracování potřeba. Přístup k těmto datům má pouze v nezbytně nutném rozsahu jen omezený   počet   prověřených osob zavázaných   mlčenlivostí,   které s   námi   spolupracují ve Studiu Santóša, Ing. Lenka Vávrová a Mgr. Markéta Hřídelová.

Vaše data přísně chráníme před zneužitím třetí osobou.

Vaše osobní údaje neprodáváme, nepronajímáme ani jinak nesdílíme se třetími osobami a žádné osobní údaje nemohou být použity k marketingovým účelům.

Pravidelně kontrolujeme a udržujeme naše systémy tak, aby bylo zamezeno jakémukoliv úniku informací. V souvislosti s tím si vyhrazujeme právo zahájit vyšetřování v případě sebemenšího podezření na jakoukoliv podezřelou aktivitu. Vyhrazujeme si také právo tyto údaje poskytnout orgánům činným v soudním či jiném trestním řízení či šetření orgány státní moci.

Statistické informace

 Při návštěvě webových stránek mohou být sbírány některé informace pro statistické účely. Tyto informace mají neosobní povahu a nejsou žádným způsobem zpracovávány k identifikaci konkrétního zákazníka. Jedná se mj. o název prohlížeče, operačního systému, rozlišení obrazovky apod. Tyto informace jsou statisticky analyzovány například za účelem zlepšení použitelnosti webových stránek nebo k zajištění jejich rychlejšího načítání

Právo na informace

 Uživatel má právo bezplatně vyžádat informace o něm shromážděné. Může tak učinit písemně na kontaktní adresu společnosti wix.com, popřípadě e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem identifikujícím odesílatele.

Právo na vymazání

 Právo na vymazání neznamená absolutní "právo na zapomenutí". Například nelze vymazat data na fakturách a daňových dokladech, která musíme uchovávat po dobu vyžadovanou zákonem. Mohou být vymazána pouze data, u kterých nemáme zákonnou povinnost je uchovávat či archivovat.

 

 

Bezpečnostní procedury

 Informace získané prostřednictvím webových stránek mají speciální zacházení s nejvyšší prioritou na bezpečnost. V souvislosti s tím jsou zavedena opatření, která zamezují jejich úniku a ztrátě. Pro minimalizaci rizika je přenos informací chráněn protokolem SSL/TLS. Upozorňujeme,    že   i    přes   veškerá   opatření  může   existovat  jistá  míra  rizika,  například 

v důsledku neodborného, bezohledného či laického chování klienta, mj. absence firewallu či antivirového programu na klientském počítači, používáním některých doplňků webového prohlížeče apod. 

Osobní data, která evidujeme

  • Jméno – identifikuje vaši osobu na lekci

  • E-mail – pro základní kontakt v rezervačním systému

  • Mobilní číslo – operativnější komunikaci s klientem např. nenadálé zrušení lekce.

bottom of page